ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณชัยยุทธ กิติธีระกุล
มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท
เพื่อสนับสนุนกองทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
ณ สำนักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์