คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Med TU นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ในการประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่32

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ทีม Med TU นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
1.มนพัฒน์ มะโนทัย
2.ชาญวิศว์ บุญชื่น
3.นิรันทร์กาล สุทธิเสริม

ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ในการประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่32

โดยมี
ผศ.นพ.วรภพ สุทธิวาทนฤพุฒิ
อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
จัดโดย ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย