ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิชญ ตันติยวรงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิชญ ตันติยวรงค์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565