ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร อาจารย์แพทย์หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ . ได้รับรางวัลประกวดผลงานวิจัยประเภท Best Abstract Award: Academic Center รางวัลที่สาม ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร
อาจารย์แพทย์หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
.
ได้รับรางวัลประกวดผลงานวิจัยประเภท Best Abstract Award: Academic Center
รางวัลที่สาม ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565
เรื่อง “Real-life COVID-19 Vaccine Effectiveness during Delta and Omicron Variant-dominant Epidemics in Thailand”
.
ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน พ.ศ. 2565
โดยมี พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี
.
จัดโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย