ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอขอบคุณ
บริษัท มิกซ์คอน คอนซัลติ้ง จำกัด
มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อรถตู้สำหรับใช้ในการรับร่างอาจารย์ใหญ่
เป็นจำนวนเงิน 1,045,000 บาทให้กับสาขากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์