ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณสุนทร - คุณอารยา อรุณานนท์ชัย
มอบเงินบริจาค เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
ให้กับกองทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์