ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์- สมพร ลิขสิทธิ์วัฒนกุล มอบเงินบริจาค 40,000 บาท
ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อมอบให้กับมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์