ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอขอบคุณ
คุณชามินีย์ บุนนาค
มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท
ให้กับศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต