ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณสิทธิชัย เวศย์ชวลิต และครอบครัว
มอบเงินบริจาค 100,000 บาท
เพื่อสนับสนุนกองทุนภาควิชาออโธปิดิกส์
ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์