ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณปวีณา วงษา
บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท
ให้กับกองทุนเพื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์