ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณณรงค์ ดอกเพชร์
บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท
ให้กับกองทุนเพื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์