ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณสมชาย ธรรมลีลากุล
บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท
ให้กับกองทุนเพื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์