คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนโนบายส่งเสริมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ พ.ศ.2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนโนบายส่งเสริมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ พ.ศ.2564