ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

  • ประกาศรับสมัครและกำหนดการ ปีการศึกษา 2563 Download  
  • ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาและการส่งเอกสารหลักฐาน Download   

รายละเอียดของหลักสูตร

  • ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ)  Download   
  • ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ) Download  

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร

  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัครระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ)  Download 
  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัครระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ)

     Download