ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี ฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศึกษา
และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร
ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

แนวทางการจัดทำสัญญานักศึกษาแพทย์

ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษา

แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษา