ประกาศเลื่อนกิจกรรม พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี 2561

ประกาศเลื่อนกิจกรรม พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี 2561
และการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561