ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ Long case

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ Long case

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ

ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
ลงประกาศถึงวันทีี่ 28 มีนาคม 2563

รายละเอียด