มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567
สำหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
หรือบทของหนังสือในหนังสือชุด ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus
รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่
* บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Review article)
* บทของหนังสือ (Chapter) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือชุด(Book series)
.
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
📌 ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ตามกำหนดเวลา
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR Code
Link : https://shorturl.at/equET
.
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา
โทร. (66)2-926-9694
.
.