คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชา ชื่นชูจิตต์ ได้รับรางวัลสมาชิกดีเด่นด้านวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชา ชื่นชูจิตต์
ได้รับรางวัลสมาชิกดีเด่นด้านวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
ในการประชุม 45th RCOST & 43rd ASEAN OA Meeting with Guest Nation
from Australia (AOA)
.
ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 20 – 22 ตุลาคม 2566
ณ Royal Cliff Hotel, Pattaya, Thailand