สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ได้กำหนดแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ ด้าน ววน.ตามกรอบการสนับสนุนงานมูลฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
ได้เปิดให้หน่วยงานภาครัฐยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568
.

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ ด้าน ววน.ตามกรอบการสนับสนุนงานมูลฐาน
ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โดยได้กำหนดแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
แนวทางการจัดทำงบประมาณ สิ่งส่งมอบ (output) ของโครงการ และปฏิทินการเสนอโครงการ
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มและคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทางเว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย https://research.tu.ac.th/external-funds
ฝ่ายวิจัยมีกำหนดเปิดรับโครงการในระบบ NRIIS
.

ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 และจะปิดรับโครงการเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพ
ข้อเสนอโครงการวิจัยในวันที่ 17 กันยายน 2566 จึงขอให้ท่านโปรดแจ้งผู้วิจัย
ที่ประสงค์จะเสนอขอรับงบประมาณฯ ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทาง
และระยะเวลาที่ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย
.

  • เอกสารหมายเลข 1 แนวทางการเสนอโครงการ FF2567   : Download 
  • เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ วน. 25 : Download
  • เอกสารหมายเลข 3 คู่มือการจัดทำคำขอฯและการบริหารจัดการงบประมาณฯ   : Download
  • เอกสารหมายเลข 4 ประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำของบประมาณฯ : Download 
  • เอกสารหมายเลข 5 Technology Readiness Level-TRL : Download
  • เอกสารหมายเลข 6 Societal Readiness Level-SRL : Download