คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรัตน์ ศรีสวัสดิ์ สาขาสรีรวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรัตน์ ศรีสวัสดิ์
สาขาสรีรวิทยา
.
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566
.
คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 961/2566
สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566