คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ศิรชัช หาญวิวัฒนกูล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ได้รับคัดเลือก เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) ครั้งที่18 ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
นศพ.ศิรชัช หาญวิวัฒนกูล
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
ได้รับคัดเลือก เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) ครั้งที่18 ประจำปี 2566
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
.
ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566