คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
.
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566