ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

 

  • ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์  ปีการศึกษา 2566 Download   

  • ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 Download 

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) Download  
  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) Download