คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ได้รับรางวัล กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
ได้รับรางวัล กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
.
ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณธรรม ความสามารถในการสอน และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างสมฐานะความเป็นครู
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับประชาคมธรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นนักวิชาการที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
ซึ่งได้อุทิศตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนทั้งในด้านการสอน การวิจัย และการให้บริการแก่สังคม
.
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
.