คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 3 Best Abstract of the Year Award ประเภท Academic Center

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ของแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง ภาควิชาอายุรศาสตร์
🥉 ได้รับรางวัลที่ 3 🥉
Best Abstract of the Year Award ประเภท Academic Center
จากการประกวดผลงานวิจัยเรื่อง 🧬🔬
“Pulmonary Function Among COVID-19 Patients in Home Isolation Program”
ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566
ณ ห้อง โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี