ของแสดงความยินดีกับ ดร.นพ.กานน จตุวรพฤกษ์ อาจารย์แพทย์หน่วยโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัย) ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ของแสดงความยินดีกับ ดร.นพ.กานน จตุวรพฤกษ์ อาจารย์แพทย์หน่วยโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ได้รับประกาศนียบัตรสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัย) ประจำปี 2566
หรือ Masterly Fellow of The Royal College of Physicians of Thailand
จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการประจำนปี ครั้งที่ 39


วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566
ณ ห้อง โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี