ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศัย บัวคำศรี อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัล ครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565 .

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศัย บัวคำศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์
ได้รับรางวัล ครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565
.
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2566