ประกาศประกวดราคาเช่าสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศประกวดราคาเช่าสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต   : (Download) 
  • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   : (Download)