ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็น “ราชบัณฑิต” ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็น “ราชบัณฑิต” ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์
.
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566
.