ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอรุณพร อิฐรัตน์ สาขาเภสัชศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอรุณพร อิฐรัตน์
สาขาเภสัชศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
.
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566