คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬา ต้นแบบแห่งความสำเร็จ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬา ต้นแบบแห่งความสำเร็จ
.
ในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นิสิตเก่าที่อุทิศตนเพื่อสังคมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อันจะเป็นการส่งเสริม
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติสืบไป
.
โดยผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566