คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬา ต้นแบบแห่งความสำเร็จ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬา ต้นแบบแห่งความสำเร็จ
.
ในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่นิสิตเก่าที่อุทิศตนเพื่อสังคมและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ อันจะเป็นการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ แก่ส่วนรวมและประเทศชาติสืบไป