โครงการขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล ครั้งที่ 2/2566 หัวข้อ “เทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก ภายใต้บริบทใหม่”

ประชาสัมพันธ์ โครงการขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล ครั้งที่ 2/2566
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย
🚩 หัวข้อ “เทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก ภายใต้บริบทใหม่”
วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
.
🗓 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
⏰ 13.00-16.30 น.

📍 ณ ห้องเรียน 4533 ชั้น 5 อาคารคุณากร  คณะแพทยศาสตร์ มธ.

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มี.ค. 66