คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ”

ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป