ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566

 

 • ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 Download   
 • ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 Download  

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล Download   
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล Download
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Download    
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Download   
 • สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก Download     
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก Download   
 • สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (นานาชาติ) Download    
 • Program in Stem Cell Biology and Technology (International Program)
 • Application for Graduate Studies Admission (Doctor of Philosophy Program in Stem Cell Biology and

Technology (International Program))  google forms :  Download   

 • Application for Graduate Studies Admission (Master of Science Program in Stem Cell Biology and

Technology (International Program)) google forms : Download