📣 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

📣 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น
คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

🚩ประเภทพนักงานมห่วิทยาลัย
✨ รางวัลบุคลากรดีเด่น✨
นางสาววัชรินทร์ ปะนันโต (แลนด์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก
🔸รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1
นางวิไลวรรณ ฉิมคง (ยุ้ย)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
งานบริหารการวิจัย
🔸รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2
นางสาวพรเพ็ญ กำนารายณ์ (หน่อย)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก

🚩ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์) และลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
✨ รางวัลบุคลากรดีเด่น ✨
นางสาวอัญญรัตน์ ศรีวิจารณ์ (หญิง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
🔸รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1
นางสาวสุนทรี สวนทับทิม (เน)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก
🔸 รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2
นางสาวปวีา น้อยใหม่ (นา)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
งานนโยบายและแผน

🚩ประเภทลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุด้วยวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
✨ รางวัลบุคลากรดีเด่น ✨
นางสาวสุจิกา มุขประดับ (เก๋)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานบัณฑิตศึกษา
🔸รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1
นายจตุพร ขำศิริ (โจ)
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
งานบริหารทั่วไป
🔸รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2
นางสาวนฤมล ยังอยู่ (เรย์)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สถานวิทยาศาสตร์คลินิก