📣 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

📣 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายวิชาการ
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น
คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

🚩ด้านความเป็นครูแพทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเมือง พลังฤทธิ์
สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

🚩ด้านวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา ขอเจริญพร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก

🚩ด้านบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก