เรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศักษาแพทย์ทุกท่าน ร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

เรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศักษาแพทย์ทุกท่าน
ร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 12.00 – 13.00 น.