คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ”
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป