ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม ภาควิชานิติเวชศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.นพ.ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565