ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.อมลชญา ขวัญเกื้อ ภาควิชารังสีวิทยา สถานวิทยาศาสตร์คลินิก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.พญ.อมลชญา ขวัญเกื้อ
ภาควิชารังสีวิทยา สถานวิทยาศาสตร์คลินิก
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565