ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พงศกร มาตย์วิเศษ สาขาปรสิตวิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.พงศกร มาตย์วิเศษ
สาขาปรสิตวิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565