ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชาลินี รอนไพริน สาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ชาลินี รอนไพริน
สาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565