ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอขอบพระคุณ
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.นพ. ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
มอบเงินบริจาค เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต