ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วีระยุทธ โถวประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 7 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.นพ.วีระยุทธ โถวประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 7
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565