ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารี เทเลอร์ อาจารย์ประจำสาขาปรสิตวิทยา . ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอาจารย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.อารี เทเลอร์
อาจารย์ประจำสาขาปรสิตวิทยา
ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอาจารย์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2567
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565