ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุน ในการเรียนวิชาเลือกเพื่อฝึกปฏิบัติ ด้านการแพทย์ (Elective Clerkship) ในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565-2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนในการเรียนวิชาเลือกเพื่อฝึกปฏิบัติ
ด้านการแพทย์ (Elective Clerkship) ในต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2565-2566

 (Download)

ติดต่อสอบถามได้ที่
งานบริหารทั่วไป(วิเทศสัมพันธ์)
E-mail : cathitaya@yahoo.com
TEL 02-926-9006
คุณอาทิตยา เรืองรุ่งชัยกุล