ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) (เพิ่มเติม)

 (Download) 

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
Web : Student.mytcas.com

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
วันที่ 14 – 29 ธันวาคม 2565
Web : www.tuadmissions.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มธ.
โทรศัพท์ 0-2926-9675
Web site : www.med.tu.ac.th
E-mail : meded_ tu@hotmail.com
Facebook : งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มธ.