ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ . ติดอันดับ World’s Top2% Scientists ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์-อ้างอิงสูงที่สุดในโลก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
.
ติดอันดับ World’s Top2% Scientists
ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์-อ้างอิงสูงที่สุดในโลก
– ประเภท Career-long data
(ผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปี ค.ศ.2021)
– ประเภท Single recent year data
(เฉพาะผลงานปี ค.ศ.2021)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565
อ้างอิงจาก https://elsevier.digitalcommonsdata.com